Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số hóa và biên tập dữ liệu GIS
Ngày cập nhật 03/07/2019

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã xây dựng quy trình và giải pháp công nghệ trong việc số hóa, xử lý và biên tập dữ liệu GIS:

- Số hóa dữ liệu GIS từ các nguồn: Raster, CAD, DGN (Microstation);
- Thu thập và xử lý dữ liệu GIS bằng máy định vị GPS;
- Biên tập trang in các loại bản đồ từ nguồn dữ liệu khách hàng cung cấp hoặc từ nguồn dữ liệu GISHue.

Các tin khác
Xem tin theo ngày