Tìm kiếm
Đẩy mạnh thực hiện sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật 27/10/2022
Ngày 13/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10872/UBND-KN2 yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có phương án đẩy nhanh tiến độ xác thực, đồng bộ thông tin Cơ sở dữ liệu bảo hiểm trên địa bàn tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo việc tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các đơn vị y tế trên địa bàn tiến hành đầu tư thiết bị đầu đọc dữ liệu căn cước công dân có gắn chip; tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng thẻ căn cước công dân khi thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trang cấp thiết bị đầu đọc dữ liệu Căn cước công dân có gắn chip cho các đơn vị y tế do Sở Y tế quản lý, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, và các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu. 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày