Tìm kiếm
Đẩy mạnh công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày cập nhật 03/10/2022
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong thời gian đến; ngày 12/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7239/UBND-DL yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.
 
Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc tham mưu, thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi, các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh). Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần cho người cao tuổi, tăng cường cung cấp các dịch vụ theo hướng tự nguyện. Hằng năm, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Y tế tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh). Thường xuyên tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khám, chữa bệnh cho người cao tuổi nhất là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện để tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi và các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập, hoạt động trên địa bàn. Tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ các trang thiết bị y tế như: cân sức khỏe, máy đo huyết áp và các trang thiết bị y tế phù hợp cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; Xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với người cao tuổi trên địa bàn giai đoạn 2021-2030. Thực hiện rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện, thị xã, thành phố; ban hành quy chế hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Người cao tuổi cấp huyện, Hội Người cao tuổi cấp xã theo đúng quy định. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương bằng nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức thăm tặng quà dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động vì người cao tuổi hằng năm, v.v…; vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng các trường hợp người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuộc miễn phí cho người cao tuổi, v.v… Hằng năm, bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện và cấp xã để đảm bảo tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn quản lý. Thường xuyên rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi tại địa phương; hướng dẫn, phối hợp tổ chức công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đảm bảo đầy đủ trang trọng, hiệu quả và ý nghĩa; Chỉ đạo công tác xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và nhân rộng mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhau.
 
Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hội Người cao tuổi vững mạnh; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, đề xuất ban hành thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2022- 2025; Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hằng năm. Tiếp tục duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhau, mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
 
Hội người cao tuổi các cấp tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;  đẩy mạnh công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh; cần tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; tất cả phường, xã, thị trấn đều thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày