Tìm kiếm
Phấn đấu đến năm 2025 có 99,05% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT
Ngày cập nhật 08/07/2022
Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai thực hiện giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 nhằm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025” với các mục tiêu: Mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2022 đạt tỷ lệ 98,9% dân số tham gia BHYT, đến năm 2025 có 99,05% dân số tham gia BHYT; Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.
 
Theo đó, để đạt những chỉ tiêu nói trên, bên cạnh việc chỉ đạo của hệ thống chính trị, kế hoạch triển khai các nội dung sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; Đảm bảo nguồn nhân lực; Đổi mới cơ chế tài chính, phương thức thanh toán, giảm chi tiêu của người dân trong KCB BHYT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để tăng tỷ lệ tham gia BHYT.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày