Tìm kiếm
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại
Ngày cập nhật 06/07/2022
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, tăng tỷ lệ bao phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6703/UBNd-VH, theo đó đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
 
Sở Y tế tập trung triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin cụ thể cho các mũi tiếp theo, bảo đảm duy trì hiệu quả của vắc xin. Chủ trì biên tập các nội dung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đủ liều, tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện cơ chế tiêm vắc xin linh hoạt, thường xuyên tại các cơ sở y tế đủ điều kiện; thực hiện tiêm di động tại các nhà máy, khu công nghiệp...
 
Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng chưa tiêm chủng đầy đủ liều cơ bản, bổ sung, nhắc lại lần 1 (mũi 3) và lần 2 (mũi 4). Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân địa phương trong việc rà soát, lập danh sách và mời đến cơ sở tiêm chủng các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID, đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1, lần 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và bổ sung; tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi nhận vắc xin. Yêu cầu các doanh nghiệp đóng trên địa bàn lập danh sách công nhân, người lao động đủ liều cơ bản, đến thời hạn tiêm nhắc lại (lần 1, lần 2), gửi Trung tâm Y tế địa phương để tiêm đầy đủ mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời và đầy đủ. Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, đề xuất cơ sở y tế địa phương để triển khai tiêm chủng.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới nhiều hình thức nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch tiêm vắc xin của các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn. 
 
Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tiếp tục vận động công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế công nghiệp chưa tiêm đầy đủ liều cơ bản, bổ sung và nhắc lại đến cơ sở y tế để tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Rà soát, lập danh sách công nhân từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các khu công nghiệp đã tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) đến hạn tiêm mũi nhắc lần 2. Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về Trung tâm Y tế địa phương để kịp thời tiêm vắc xin. Có hình thức yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ mũi tiêm nhắc lại cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp mình. Nếu để xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp mình do chưa tiêm đầy đủ mũi nhắc lại thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 
Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các địa phương chịu trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, lập danh sách gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định. Cơ quan, đơn vị nào để tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 1, lần 2 thấp thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày