Tìm kiếm
Thực hiện Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”
Ngày cập nhật 19/08/2021

Với mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận và triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc Thực hiện Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”

Với mục tiêu cụ thể nhằm lựa chọn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã đã đăng ký đảm bảo đa dạng theo 05 lĩnh vực (du lịch, nông nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống và sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin) để thực hiện Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”.Xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 trên cơ sở năng lực, điều kiện của từng doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
 
Một số nội dung thực hiện chính của Kế hoạch: Khảo sát về nhu cầu chuyển đổi số; Tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; Đánh giá năng lực chuyển đổi số cho các nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã; phối hợp với các đối tác đề xuất các giải pháp và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số; Đánh giá kết quả chương trình và xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025.
 
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là đươn vị chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nội dung Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 vào Chương trình 100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng Danh mục các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp cần cho quá trình chuyển đổi số.

Đồng thời phối hợp theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của chương trình, phối hợp triển khai tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai chương trình, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nắm bắt khó khăn vướng mắc có thể ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của chương trình và phối hợp Sở ban ngành liên quan đề xuất phương án giải quyết.

 

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày