Tìm kiếm

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Thua Thien Hue Intelligent Operations Center - HueIOC) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 và được tổ chức lại theo quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh.

Vị trí, chức năng:
 
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng toàn tỉnh.
 
Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Thua Thien Hue Intelligent Operations Center. 
Tên viết tắt: HueIOC.
 

Nhiệm vụ: 

a) Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;
 
b) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
c) Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế; 
 
d) Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
 
e) Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của UBND tỉnh ban hành;
 
f) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, trong đó có Trung tâm Hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;
 
g) Thực hiện giám sát thông tin mạng và truyền thông chủ động theo chủ trương, định hướng, kế hoạch của tỉnh;
 
h) Nghiên cứu, thí nghiệm các thiết bị IoT và thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành;
 
i) Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
j) Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ về kiểm thử các phần mềm ứng dụng; số hóa dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu bản đồ số (GIS);
 
k) Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công nghệ thông tin và truyền thông và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các cá nhân có liên quan;
 
l) Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
m) Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
 
n) Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, kiểm thử các chương trình, công trình, dự án, đề án về CNTT và truyền thông;
 
o) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
 
p) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;
 
q) Chủ động khai thác nguồn thu từ các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
 

 

 

Các bài khác