Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Thua Thien Hue Intelligent Operations Center - HueIOC) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 và được tổ chức lại theo quyết định số 2381/QĐ-STTTT ngày 20tháng 11 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

1. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng toàn tỉnh.
Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Thua Thien Hue Intelligent Operations Center. 
 
Tên viết tắt: HueIOC.
2.  Nhiệm vụ 
a) Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;
b) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
c) Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế; 
d) Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
e) Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của UBND tỉnh ban hành;
f) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, trong đó có Trung tâm Hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;
g) Thực hiện giám sát thông tin mạng và truyền thông chủ động theo chủ trương, định hướng, kế hoạch của tỉnh;
h) Nghiên cứu, thí nghiệm các thiết bị IoT và thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành;
i) Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
j) Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ về kiểm thử các phần mềm ứng dụng; số hóa dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu bản đồ số (GIS);
k) Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công nghệ thông tin và truyền thông và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các cá nhân có liên quan;
l) Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
m) Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
n) Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, kiểm thử các chương trình, công trình, dự án, đề án về CNTT và truyền thông;
o) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
p) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;
q) Chủ động khai thác nguồn thu từ các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
 
3. Quyền hạn
a) Trung tâm được trực tiếp liên hệ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, doanh nghiệp để nắm tình hình liên quan đến các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.
b) Trung tâm được giám sát việc thi hành các quy định, các chế độ, nguyên tắc vận hành các hệ thống thông tin và dịch vụ phát triển đô thị thông minh của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Trung tâm được quyền đề xuất các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin, ban hành các văn bản hướng dẫn và các văn bản thông báo nhằm đảm bảo hoạt động triển khai chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.
d) Trung tâm được đề xuất việc tuyển dụng, lập kế hoạch và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm.
e) Trung tâm được chủ động triển khai các dịch vụ trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được thu phí và lệ phí các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
 
4. Tổ chức và số lượng người làm việc
a) Lãnh đạo Trung tâm: 
- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế có Giám đốc và không quá hai (02) Phó Giám đốc.
- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo công tác trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh khi được yêu cầu. 
- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao. 
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Hành chính - Dịch vụ;
- Phòng Công nghệ thông tin;
- Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh;
- Phòng Giám sát thông tin mạng và Truyền thông;
- Phòng Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng;
- Phòng Nghiên cứu, chuyển giao.
Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo đúng phân cấp của UBND tỉnh và theo đúng quy định của pháp luật.
Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của phòng Hành chính - Dịch vụ và các phòng chuyên môn đồng thời quy định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các phòng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
c) Số lượng người làm việc
- Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm nhiệm vụ được giao.
 
- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với số lượng người làm việc tại Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

 

Các bài khác