Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Thua Thien Hue Intelligent Operations Center - HueIOC) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 và được Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; có chức năng tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông; cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng toàn tỉnh.

b) Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Thua Thien Hue Intelligent Operations Center (tên viết tắt là: HueIOC).

d) Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ 

a) Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành;

b) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

c) Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;

d) Thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số cho ngành thông tin và truyền thông, phối hợp chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị, địa phương;

đ) Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của UBND tỉnh ban hành;

e) Triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

g) Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

h) Tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân;

i) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống tấn công mạng, phòng, chống mã độc, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng;

k) Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

l) Triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của tỉnh để bóc gỡ mã độc, xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

m) Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;

n) Nghiên cứu, thí nghiệm các thiết bị IoT và thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành;

o) Thực hiện giám sát thông tin mạng và truyền thông chủ động theo chủ trương, định hướng, kế hoạch của tỉnh;

p) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, trong đó có Trung tâm Hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;

q) Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ; số hóa dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu bản đồ số (GIS);

r) Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công nghệ thông tin và truyền thông và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các cá nhân có liên quan;

s) Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

t) Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

u) Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, kiểm thử các chương trình, công trình, dự án, đề án về CNTT và truyền thông;

v) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

x) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;

y) Chủ động khai thác nguồn thu từ các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn

a) Trung tâm được trực tiếp liên hệ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, doanh nghiệp để nắm tình hình liên quan đến các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

b) Trung tâm được giám sát việc thi hành các quy định, các chế độ, nguyên tắc vận hành các hệ thống thông tin và dịch vụ phát triển đô thị thông minh của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Trung tâm được quyền đề xuất các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin, ban hành các văn bản hướng dẫn và các văn bản thông báo nhằm đảm bảo hoạt động triển khai chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

d) Trung tâm được đề xuất việc tuyển dụng, lập kế hoạch và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm.

e) Trung tâm được chủ động triển khai các dịch vụ trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được thu phí và lệ phí các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức và số lượng người làm việc

a) Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định.

Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Trung tâm khi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Dịch vụ;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh;

- Phòng Giám sát thông tin mạng và Truyền thông;

- Phòng Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng;

- Phòng Nghiên cứu, chuyển giao.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành và theo phân cấp

c) Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm (nếu có), kế hoạch số lượng người làm việc của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

                 
 
 
 
 
 
 
           

 

Các bài khác