Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Công nghệ thông tin
Ngày cập nhật 10/01/2021
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Công nghệ thông tin là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm: Phần mềm ứng dụng (PMUD) và hệ thống thông tin (HTTT) phục vụ chính quyền điện tử; Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Số hóa; Kiểm thử phần mềm và tư vấn dự án CNTT.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
 
a. HTTT và PMUD phục vụ Chính quyền điện tử 
 
- Tham mưu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh;
 
- Tham mưu, đề xuất phát triển các HTTT và PMUD của các ngành phục vụ chính quyền điện tử;
 
- Xây dựng mô hình tổng hợp tự động các chỉ tiêu Kinh tế xã hội của tỉnh từ các HTTT&PMUD của các Sở ngành; Xác định CSDL dùng chung và mối liên quan với CQĐT;
 
- Hỗ trợ các ngành, đơn vị trong công tác vận hành, quản lý các HTTT &PMUD quan trọng phục vụ Chính quyền điện tử.
 
b. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp về công nghệ liên quan đến các phần mềm ứng dụng thuộc lĩnh vực GIS và các giải pháp về GIS trong xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT);
 
- Nghiên cứu giải pháp xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành, cơ sở dữ liệu phục vụ các dịch vụ đô thị thông minh;
 
- Nghiên cứu tham mưu các giải pháp để đẩy mạnh việc ứng dụng GISHue hiệu quả vào công tác quản lý của các cơ quan nhà nước;
 
- Xây dựng chính sách, cơ chế để cập nhật dữ liệu; các quy chế, quy định về quản lý phát triển công nghệ, quy trình công nghệ liên quan đến GIS;
 
- Quản trị Cổng Thông tin địa lý (GIS) (tài khoản, phân quyền, tình hình sử dụng ứng dụng của các ngành,…);
 
- Quản trị CSDL GIS (Quản trị dữ liệu đối với các hệ thống dữ liệu GIS thuộc ứng dụng dùng chung của các ngành, kết nối dữ liệu, cấu hình kết nối dữ liệu GIS của ứng dụng dùng chungđối với hệ thống khác, theo dõi báo cáo tình hình cập nhật dữ liệu GIS của các ngành, tích hợp dữ liệu, cấp phát dữ liệu,…);
 
- Tham mưu việc hướng dẫn các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển, khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu GISHue; tổng hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển, khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu GISHue hàng năm trên địa bàn tỉnh;
 
- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ về dữ liệu bản đồ số.
 
c. Kiểm thử
 
- Tổ chức thực hiện kiểm định, kiểm thử chất lượng sản phẩm phần mềm ứng dụng của các cơ quan nhà nước; 
 
- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ về kiểm thử các phần mềm ứng dụng.
 
d. Số hóa dữ liệu
 
-  Lập kế hoạch số hóa dữ liệu các ngành;
 
- Xây dựng quy trình số hóa dữ liệu;
 
- Tập huấn chuyển giao công tác số hóa cho các ngành;
 
- Xây dựng bộ tiêu chí dữ liệu, biểu mẫu cần số hóa rút trích;
 
- Phối hợp các ngành để thu thập dữ liệu đầu vào phục vụ số hóa;
 
- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ số hóa dữ liệu.
 
e. Dự án
 
- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng các văn bản quản lý, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, các mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh;
 
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng, giám sát, thẩm tra các chương trình, công trình, dự án, đề án về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;
 
- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tiến độ các dự án đang thực hiện và có chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Lãnh đạo Trung tâm;
 
f. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm cũng như công tác phối hợp với các phòng khác trong Trung tâm.
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày