Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Nghiên cứu, chuyển giao
Ngày cập nhật 10/01/2021
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Nghiên cứu, chuyển giao là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp liên quan đến Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp công nghệ và thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
- Tham mưu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh;
 
- Thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành;
 
- Quản lý và vận hành hệ thống Call Center;
 
- Quản lý và hỗ trợ vận hành hệ thống phản ánh hiện trường;
 
- Phát triển ứng dụng Hue-S;
 
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm cũng như công tác phối hợp với các phòng khác trong Trung tâm.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày