Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng
Ngày cập nhật 10/01/2021
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm, tư vấn và chịu trách nhiệm trong việc:
 
- Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định do UBND tỉnh ban hành;
 
- Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
 
- Vận hành, quản trị, đảm bảo hoạt động liên tục hạ tầng máy chủ mạng, thiết bị mạng, thiết bị phục trợ, hệ thống máy phát điện nhằm phục vụ hoạt động liên tục hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Phân công trực 24/7 các hệ thống thông tin tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh;
 
- Vận hành, quản trị, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn thông tin hệ thống Dịch vụ công, hệ thống Chính quyền điện tử, dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh;
 
- Vận hành, quản trị, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hệ thống mạng tin học diện rộng (CPNet) tỉnh Thừa Thiên Huế; Bảo đảm khả năng trao đổi dữ liệu với các cơ quan trung ương thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng CPNet, hệ thống mạng Internet tập trung;
 
- Vân hành hệ thống hạ tầng thiết bị, giải pháp (cảm biến Camera, Môi trường, Quảng cáo điện tử…) phục vụ các dịch vụ đông thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Vận hành và quản trị, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh, hệ thống các trang Thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng của các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hệ thống GIS tỉnh Thừa Thiên Huế; Hệ thống CSDL tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Thiết lập, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống tên miền thuathienhue.gov.vn phục vụ hoạt động các trang thông tin điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên mạng Internet và mạng WAN;
 
- Tổ chức thu thập thông tin về an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về an toàn, an ninh mạng (giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bảo mật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông);
 
- Theo dõi, giám sát phát hiện những nguy cơ và sự cố an toàn thông tin mạng để cảnh báo sớm cho các cơ quan hữu quan và cho cộng đồng tham gia mạng máy tính;
 
- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cho hệ thống mạng tin học diện rộng, mạng Internet tập trung, và hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Thu thập, nghiên cứu, đánh giá các công nghệ và lựa chọn giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh và các đơn vị liên quan;
 
- Điều phối, phối hợp xử lý các hoạt động ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo an toàn thông mạng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các hệ thống thông tin liên quan;
 
- Tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, là đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố với các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính trong nước và quốc tế; Tham gia phòng, chống tội phạm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh;
 
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức An toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tỉnh; Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phối hợp, ứng cứu sự cố, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh;
 
- Tư vấn, đánh giá kỹ thuật an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin, phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính; 
 
- Tham gia công tác quản lý an toàn, bảo mật thông tin. Tham gia, hợp tác với các tổ chức bảo mật và an ninh mạng trên toàn quốc. Tham gia các diễn đàn, hoạt động đào tạo và hội thảo thuộc lĩnh vực liên quan;
 
- Tìm kiếm và hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ liên quan đến an ninh, an toàn hệ thống và các kỹ thuật quản trị hệ thống mới;
 
- Phối hợp với các phòng trong Trung tâm trong việc đề xuất, tư vấn, triển khai các giải pháp về mô hình hệ thống trong các dự án, đề tài, quản trị cơ sở dữ liệu của Trung tâm và đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ bảo trì hệ thống cho các đơn vị có nhu cầu;
 
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày