Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Ngày cập nhật 10/01/2021
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác tham mưu, xây dựng quy trình và  vận hành các Dịch vụ đô thị thông minh.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
 
- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát phản ánh hiện trường: 
 
+ Tiếp nhận, phân phối, đăng tải, theo dõi giám sát các phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức theo quy định của UBND tỉnh qua các nguồn: tổng đài VCC, cổng thông tin tương tác, ứng dụng di động, mạng xã hội, email..; 
 
+ Triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường đến các đơn vị chuyên môn xử lý các phản ánh của CD/TC;
 
- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát cảm biến camera: 
 
+ Tham mưu công cụ quản lý giám sát cảm biến camera: Giao thông, Trật tự, An ninh;
 
+ Tham mưu phương án triển khai đến các người dân và các đơn vị liên quan;
 
- Tham mưu công tác vận hành các dịch vụ đô thị thông minh sẽ được triển khai trong thời gian tới;
 
- Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông  tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 
- Quản lý, vận hành phòng họp thông minh thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
- Thiết kế đồ họa phục vụ các nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật.
 
- Hỗ trợ triển khai các kế hoạch nhiệm vụ sự nghiệp Truyền thông
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày