Tìm kiếm
Mỗi Công dân sẽ được cấp 1 mã QR duy nhất theo chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông có chứa thông tin định danh để tương tác với các thiết bị khi di chuyển.   Nhằm tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, trưa ngày 12/9/2021, được sự hỗ trợ của đội PUN75, Ban quản lý Chợ Đông Ba, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai cấp phát thẻ “Kiểm soát dịch, bệnh” cho các tiểu thương tại chợ Đông Ba.