Tìm kiếm
Giải pháp phản ánh hiện trường
Ngày cập nhật 28/06/2019

Thông qua Cổng thông tin dịch vụ đô thị thông minh và ứng dụng Hue-S, công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh (liên quan đến tất cả các lĩnh vực) đến một đầu mối thống nhất toàn tỉnh tại Trung tâm IOC.

Trung tâm IOC sẽ kích hoạt vận hành quy trình xử lý có thời gian hoặc quy trình xử lý tức thời tùy theo tính chất phản ánh. Nhằm đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và mục đích của phản ánh, công dân, tổ chức doanh nghiệp khi phản ánh phải đăng nhập tài khoản theo quy định quản lý của tỉnh. Thông tin cá nhân của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh sẽ được triển khai theo chế độ mật, ngoài nhân sự có thẩm quyền của Trung tâm IOC thì các cơ quan, đơn vị phối hợp còn lại đều không nắm được thông tin. Kết quả xử lý sẽ được công khai lên Cổng thông tin dịch vụ đô thị thông minh và ứng dụng Hue-S để hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi, tương tác và đánh giá mức độ hài lòng về xử lý của cơ quan nhà nước.

Các bài khác
Xem tin theo ngày