Tìm kiếm
Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Ngày cập nhật 03/06/2019

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác triển khai, quản lý, tích hợp các dịch vụ công ích trên Thẻ điện tử: Quản lý cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ điện tử; Quản lý tình hình sử dụng thẻ điện tử. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các CQNN triển khai; Phổ biến, tuyên truyền khai thác hệ thống thẻ điện tử công chức; Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát hành chính công:

+ Giám sát tình hình vi phạm tại trung tâm HCC; Thống kê các thể loại vi phạm; Thống kê các thủ tục vi phạm; Thống kê các đơn vị thường xuyên vi phạm; Phân tích, đề xuất các phương án để giảm vi phạm;

+ Tham mưu giải pháp công nghệ và triển khai cổng xử lý dịch vụ công toàn tỉnh;

- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát phản ánh hiện trường:

+ Triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường đến các đơn vị chuyên môn xử lý các phản ánh của CD/TC;

+ Hoàn thiện công cụ phần mềm phản ánh hiện trường;

- Tham mưu công tác và hoàn thiện công cụ Giám sát cảm biến camera:

+ Tham mưu quy hoạch vị trí lắp đặt camera;

+ Tham mưu công cụ quản lý giám sát cảm biến camera: Giao Thông, Trực tự, An ninh;

+ Theo dõi giám sát mực nước tại các hồ đập, thủy điện trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ  Giám sát tình hình báo chí địa phương:

+ Tiến hành đọc và phân loại xác minh sắc thái các bài viết, bài báo bao gồm các sắc thái: Tích cực, tiêu cực, phản ánh tiêu cực, chống phá, không liên quan thông qua các nguồn báo chí, mạng xã hội, forum, blog, khác.

+ Sau khi phân loại sẽ tiến hành phân phối các bài viết, bài báo được xác định là tiêu cực, phản ánh tiêu cực hoặc chống phá đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết theo dõi.

- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát môi trường: Nghiên cứu phối hợp triển khai hệ thống giám sát môi trường thuộc hệ thống dịch vụ đô thị thông minh;

- Tham mưu công tác triển khai và hoàn thiện công cụ Giám sát phòng cháy chữa cháy:

+ Hoàn thiện công cụ giám sát báo cháy;

+ Giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy qua Hệ thống báo cháy thông minh;

+ Tham mưu phương án triển khai đến các người dân và các đơn vị liên quan;

- Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày